Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 12 Pairings By Player

NamePointsNamePoints
Abe, Kazufumi (145)24vs.Hassaku, Jinpei (102)24
Arita, Ryuichi (103)25vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)25
Chao, Peter ( 3)21vs.Mori, Masaya (119)21
Doyama, Tsuyoshi (129)25vs.Fukata, Takamasa (140)27
Fujita, Kenichi (125)24vs.Iino, Ryuji (205)24
Fujita, Tsuyoshi (128)24vs.Okabayashi, Masanao (172)24
Fukata, Takamasa (140)27vs.Doyama, Tsuyoshi (129)25
Fukuchi, Takahiro ( 87)22vs.Kurosawa, Atsushi (255)22
Fukuya, Kenji (260)18vs.Komiya, Tadayoshi (235)18
Furuta, Yuki ( 33)24vs.Nobushita, Jun (239)24
Harada, Hiroshi (101)25vs.Mori, Katsuhiro (136)25
Hassaku, Jinpei (102)24vs.Abe, Kazufumi (145)24
Hidaka, Ayumi (127)15vs.Ito, Ken (160)16
Higaki, Takao (198)21vs.Sato, Shinichi (175)21
Higashino, Masayuki (141)19vs.Watanabe, Hiroto (223)18
Hoshino, Fumio (219)19vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)19
Hosokawa, Takanobu ( 49)19vs.Mano, Kenji ( 58)18
Iino, Ryuji (205)24vs.Fujita, Kenichi (125)24
Ikeda, Kei (156)22vs.Yamakawa, Yoichiro (159)22
Ishida, Itaru (122)21vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)21
Ito, Ken (160)16vs.Hidaka, Ayumi (127)15
Kageyama, John Taro (121)27vs.Sasage, Hiroki ( 98)27
Koji, Kazumasa ( 27)25vs.Shvartsman, Alex (267)25
Komiya, Tadayoshi (235)18vs.Fukuya, Kenji (260)18
Kris, Takashi (214)19vs.Seki, Yutaka (131)21
Kuroda, Masashiro (194)21vs.Nowaki, Kazumi ( 17)20
Kurosawa, Atsushi (255)22vs.Fukuchi, Takahiro ( 87)22
Maki, Koichiro (134)23vs.Nakamura, Satoshi (163)24
Mano, Kenji ( 58)18vs.Hosokawa, Takanobu ( 49)19
Maruyama, Tomohiro (135)30vs.Otsubo, Yuji (182)27
Mitsuhashi, Takashi (124)21vs.Watanabe, Hiroshi (161)21
Miyasaka, Takeshi (100)26vs.Shimada, Masatake (149)25
Momose, Kazuyuki (138)28vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)30
Mori, Katsuhiro (136)25vs.Harada, Hiroshi (101)25
Mori, Masaya (119)21vs.Chao, Peter ( 3)21
Morikawa, Fumiyasu ( 85)21vs.Ishida, Itaru (122)21
Nakamura, Satoshi (163)24vs.Maki, Koichiro (134)23
Nobushita, Jun (239)24vs.Furuta, Yuki ( 33)24
Nonishi, Keiichiro ( 96)19vs.Hoshino, Fumio (219)19
Nowaki, Kazumi ( 17)20vs.Kuroda, Masashiro (194)21
Ogami, Kenji (118)20vs.Wakuri, Akira (111)21
Okabayashi, Masanao (172)24vs.Fujita, Tsuyoshi (128)24
Omori, Kazuki (203)18vs.Sonoda, Naohiro (226)18
Otsubo, Yuji (182)27vs.Maruyama, Tomohiro (135)30
Sasage, Hiroki ( 98)27vs.Kageyama, John Taro (121)27
Sasaki, Yusuke (153)24vs.Tsukamoto, Toshiki (215)24
Sasanuma, Kiyoshi (120)30vs.Momose, Kazuyuki (138)28
Sato, Manabu ( 37)15vs.*** BYE ***
Sato, Shinichi (175)21vs.Higaki, Takao (198)21
Seki, Yutaka (131)21vs.Kris, Takashi (214)19
Shimada, Masatake (149)25vs.Miyasaka, Takeshi (100)26
Shvartsman, Alex (267)25vs.Koji, Kazumasa ( 27)25
Sonoda, Naohiro (226)18vs.Omori, Kazuki (203)18
Tajiri, Satoshi (150)22vs.Wada, Naoya ( 9)22
Tsukamoto, Toshiki (215)24vs.Sasaki, Yusuke (153)24
Wada, Naoya ( 9)22vs.Tajiri, Satoshi (150)22
Wakuri, Akira (111)21vs.Ogami, Kenji (118)20
Watanabe, Hiroshi (161)21vs.Mitsuhashi, Takashi (124)21
Watanabe, Hiroto (223)18vs.Higashino, Masayuki (141)19
Yamaguchi, Teruyuki (157)18vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)18
Yamakawa, Yoichiro (159)22vs.Ikeda, Kei (156)22
Yoshii, Tatsuo ( 88)25vs.Arita, Ryuichi (103)25
Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)18vs.Yamaguchi, Teruyuki (157)18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT